הזמנה להירשם במאגר המועצה המקומית מעיליא לתפקידי מחליפות סייעות גננות בגן טרום חובה במועצה מקומית מעיליא

  • תואר המשרה: סייעת גננת בגן טרום חובה במועצה מקומית מעיליא
  • דרגת המשרה ודירוגה: 4-7
  • היקף העסקה: שעתי 
  • תנאי סף: 12 שנות לימוד  עם עדיפות לבעלת זכאות בבגרות ולמי שעברה בהצלחה קורס סייעת לגננת או לימודים או קורס דומה בתחום הגיל הרך. כמו כן תינתן עדיפות לבעלת ניסיון בעבודה כסייעת גננת או לבעלת ניסיון דומה אחר בתחום הגיל הרך.
  • העדר הרשעות: על המועמדת להיות ללא הרשעות בעבירות שיש עמן קלון  
  • כפיפות: ראש המועצה  
  • מינהלה: בקשות יש להגיש בצירוף  השאלון שיש למלא, ובצירוף כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף וכן קורות חיים.
  • את השאלון  אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית בכתובת: מועצה מקומית מעליא- כפר מעליא- טלפון: 04-9975333 או באתר האינטרנט של המועצה:  www.mielya.muni.il
  • הבהרה מוגדרת: המכרז נכתב בלשון נקבה, אך מופנה לנשים וגברים  כאחד.
בכב' רב
חאתם עראף – ראש המועצה