הודעה על הארכת מועד להגשת מכרז פומבי 09/2018 ביצוע מגרש כדורגל עם כר דשא סינטטי מדגם "שחב"ק"

תאריך אחרון להגשה:24/08/2018
מספר מכרז:09/2018
  • המועצה המקומית מעיליא (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז פומבי מס'  09/2018 בנושא: ביצוע מגרש כדורגל עם כר דשא סינטטי מדגם "שחב"ק " (להלן: "המכרז") עד ליום ששי 24/08/2018 בשעה 14.00 במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי המועצה.
  • מפגש מציעים מעודכן להכרת אזור מתן השירותים ומפגש הבהרות יתקיים ביום חמישי  16/08/2018 בשעה 11.00 , ההתכנסות תהא במחלקת הנדסה של המועצה.
  • מעתה, הבהרות, הודעות והוראות תפורסמנה רק באתר המועצה  www.mielya.muni.il בהתאם להודעה המקורית על המכרז, באחריות המציעים לעקוב אחר ההודעות ו/או ההבהרות שיתפרסמו מעת לעת, באתר האינטרנט הנ"ל, ביחס למכרז ומסמכיו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות באתר כאמור, גוברות האחרונות.

בברכה
חאתם עראף
ראש המועצה

מסמכי ותכניות המכרז: