עבודות פיתוח והסרת מפגעים במתחם בית קברות מכרז מס' 05/2019

תאריך אחרון להגשה:16/05/2019
מספר מכרז:05/2019
קישור לקובץ:עבודות פיתוח והסרת מפגעים במתחם בית קברות מכרז פומבי מס' 05/2019
מועצה מקומית מעיליא (להלן: המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח והסרת מפגעים במתחם בית קברות, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו ובהתאם לתכניות המצורפות, אשר ייקראו להלן: "העבודות".
רשאים להשתתף במכרז קבלן רשום בענף בניה וכבישים 200 בסיווג כספי מתאים, שיש בידיהם הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות דומות.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו:

  1. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור בתוקף
  2. תעודת קבלן רשום 200 בסווג כספי מתאים ובתוקף.
  3. הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות של המכרז בצירוף המלצות
  4. ערבות מכרז בנקאית בסכום כולל של  20,000 ₪ בתוקף עד 15/08/2019.
  5. מסמכי המכרז חתומים.

עיון בתנאי המכרז בטרם רכישתו:

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו www.mielya.muni.il. 
אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האיטרנט.

מפגש/סיור של  מציעים ושאלות הבהרה:

  • מפגש מציעים  שהינו חובה ייערך ביום ג בתאריך 07/05/2019 בשעה 10:30 תחילת הישיבה בבנייני המועצה ולאחר מכן באתר העבודות.
  • ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בנוגע למכרז-זוטה עד לתאריך 13/05/2019 למהנדס המועצה מר קיסר פראן באמצעות מייל  Caiser@mielya.muni.il טלפון נייד 052-2414851 ו/או למנהל מחלקת הנדסה במועצה מר סאמר ג'ובראן באמצעות מייל samer@mielya.muni.il טל' נייד 050-3892662
  • באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.
  • תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

מועד אחרון להגשת ההצעות:

את ההצעות, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד כרוך ובמעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז-זוטה מס' 05/2019  בלבד, במסירה ידנית עד ליום ה 16/05/2019  שעה15:00. לתיבת המכרזים שבמועצה (אין לשלוח בדואר).

כללי:

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר. כמו כן תחילת ביצוע עבודה מותנית באישור  התב"ר ע"י משרד הפנים.

הערה:

תנאי המכרז המחייבים הם לפי מסמכי המכרז כאשר במקרה של סתירה בין פרסום זה לבין מסמכי המכרז, מסמכי המכרז גוברים.

בכב' רב
חאתם עראף –ראש המועצה


​פרטי קירות ומעקות-Model

פיתוח והסרת מפגעים מכרז ללא מחירים