מכרז ביטוחים 2020-19 נוסח 7

תאריך אחרון להגשה:06/06/2019
מספר מכרז:4/2019
קישור לקובץ:מכרז ביטוחים 2020-19 נוסח 7
 1. המועצה מכריזה בזה על קבלת הצעות לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019/20 (עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות, ובסה"כ 4 שנים).
 2. רשאים להשתתף במכרז:
  1. חברות ביטוח.
  2. בעלי רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, בענפי הביטוח לגביהם מוגשת ההצעה (להלן "מורשה לוידס").
  3. סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים:
   • אשר להם רשיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז.
   • אשר להם נסיון קודם בביטוח בן חמש שנים לפחות בין השנים 2013-18
   • אשר להם תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של 2 מיליון ₪ לפחות בתקופת 12 החדשים שקדמו להגשת ההצעה.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בבניין המועצה, מחלקת הגביה ו/או הרכש. בשעות העבודה המקובלות תמורת תשלום של 800 ₪ אשר לא יוחזרו.
 4. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה שכתובתו www.mielya.muni.il 
 5. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל עו"ד אנטון ליוס, יועמ"ש של המועצה בשעות העבודה המקובלות בטלפון 04-9975333 או במייל anton@mielya.muni.il 
 6. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית, בסך 30,000 ₪ (שלושים אלף ₪), אשר תערך לבקשתו ותהיה בתוקף עד ליום 31.10.2019 אם צורף למכרז נוסח ערבות, על הערבות להיות בנוסח שצורף.
 7. את ההצעות החתומות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום ה 06/06/2019- שעה 15:00 לתיבת המכרזים בבניין המועצה מחלקת רכש.
  הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל, תפסל ולא תובא לדיון.
 8. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9. להלן ריכוז התאריכים למכרז:
  פעילותתאריך
  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לרשות27/05/2019
  המועד האחרון להגשת הצעות06/06/2019
  מוועד תחילת הביטוחים01/07/2019