הצטרפות למאגר ספקים /יועצים /קבלנים / נותני שירותים - לשנת 2018/2019

בהתאם לצו המועצות המקומיות א' ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016, המועצה המקומית מעיליא (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת ספקים/קבלנים/יועצים אשר מעוניינים להציע לה שירותים ו/או טובין, להגיש בקשת הצטרפות באמצעות הטפסים המופיעים מטה, כדי להתקבל כספק/קבלן בכפוף לאמות המידה והתבחינים בכל תחום מבוקש. 

מובהר בזאת כי פנייה זו הינה חלק מהליכי השתתפות במכרזי הזוטא שתערוך המועצה מעת לעת, אליהם תפנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר בתחום בו תבקש המועצה שירותים /טובין.

את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר המועצה www.mielya.muni.il  או לקבלם במשרדי המועצה ב- מעיליא המעוניינים להיכלל במאגר נדרשים לצרף לטופסי הבקשה את כל האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.

רשאי להשתתף במכרז מי שבמועד האחרון להגשת הצעות יעמוד בכל התנאים (במצטבר) כאמור בטופס הבקשה, לרבות הגשת המסמכים/אישורים כשהם ברי תוקף ומאושר ע"י  עו"ד/רו"ח כנאמנים למקור.

על מנת להקל ולפשט את הליך האישור והרישום, נבקשכם:

  1. למלא בקפידה את השאלון הרצ"ב ולסמן ב-X ליד כל עיסוק רלוונטי רצוי בו הינכם מבקשים להיכלל .
  2. לצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים בסעיף ח'  לשאלון.
  3. להשיב טפסי הבקשה במעטפה סגורה ולציין על המעטפה: "רישום בספר ספקים/קבלנים – שנת 2017/2018

נבקשכם למלא את טופס הבקשה להצטרפות בקפידה ובהתאם להנחיות הרשות!

את המעטפה יש להגיש במסירה אישית במשרדי המועצה המצויים ב- מעיליא, או באמצעות דואר רשום, לידי מועצה מקומית מעיליא ת.ד 185 מעיליא 2514000, הרישום למאגר הינו פתוח ולא מוגבל בתאריך.

לאחר השבת טפסי הבקשה והאישורים, תבצע המועצה הליך בדיקה ואימות. 
מבקשים שיעמדו בכל תנאי הסף לרבות המצאת כל האישורים, בקשתם תאושר והם ייכללו בספר קבלני וספקי המועצה לשנת 2018/2019 כך שבעתיד ניתן יהיה להפנות אליהם בקשות להשתתף במכרזי הזוטא של המועצה.

בכבוד רב
חאתם עראף
ראש המועצה