מכרז פומבי מס' 09/2019

תאריך אחרון להגשה:21/11/2019
מספר מכרז:09/2019
הודעה בדבר פרסום  מכרז  פומבי  09/2019
מועצה מקומית מעיליא (להלן: המועצה) מזמינה בזאת  קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה ופיתוח לפארק ציבורי אלגראנה בכפר מעיליא, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו ובהתאם לתכניות המצורפות, אשר ייקראו להלן: "העבודות".

רשאים להשתתף במכרז

קבלן רשום בענף מים, ביוב וניקוז  200 בסיווג כספי מתאים, שיש בידיהם הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות דומות.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו: 

 1. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור בתוקף
 2. תעודת קבלן רשום 100או 200 בסווג כספי מתאים ובתוקף.
 3. הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות של המכרז בצירוף המלצות.
 4. ערבות מכרז בנקאית בסכום כולל של  40,000 ₪ בתוקף עד 21/02/2020.
 5. מסמכי המכרז חתומים.

רכישת המכרז: 

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  ה'  13/11/2019   כנגד תשלום סך של 2,000 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בימים ב' עד ו' בין השעות 8:30 עד 15:00 טלפון 04-9975333. 
 • את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה.
 • מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה. 
 • מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל הינה תנאי להגשת ההצעה.

עיון בתנאי המכרז בטרם רכישתו: 

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו www.mielya.muni.il. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האיטרנט.

מפגש / סיור של  מציעים ושאלות הבהרה: 

 • מפגש מציעים שהינו חובה ייערך ביום ה' בתאריך 13/11/2019 בשעה 10:00 תחילת הישיבה בבנייני המועצה ולאחר מכן באתר העבודות. 
 • ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בנוגע למכרז עד לתאריך 18/11/2019  למהנדס המועצה מר קיסר פראן באמצעות מייל  Caiser@mielya.muni.il  טלפון נייד 052-2414851 ו/או למנהל מחלקת הנדסה במועצה מר סאמר ג'ובראן באמצעות מייל samer@mielya.muni.il  טל' נייד 050-3892662 באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. 
 • תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 

את ההצעות, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד כרוך ובמעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז פומבי מס' 09/2019" בלבד, במסירה ידנית עד ליום ה' 21/11/2019 שעה 15:00. לתיבת המכרזים שבמועצה (אין לשלוח בדואר).

כללי: 

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
 • הערה: תנאי המכרז המחייבים הם לפי מסמכי המכרז כאשר במקרה של סתירה בין פרסום זה לבין מסמכי המכרז, מסמכי המכרז גוברים.

בכבוד רב
חאתם עראף –ראש המועצה

מסמכי המכרז

E1931.pdf

E1931-10.pdf

מסמכי מכרז פארק אלגראני 2019 09 (003).doc

פארק_מעיליא_שלב_א_12112019_1440.pdf

שלבי ביצוע.pdf

P01-Plan_250_A3.pdf

gli_Plan_250.pdf

מסמכים נוספים לקבלנים שהשתתפו בסיור הקבלנים ביום 13/11/2019:

שלבי ביצוע מכרז 9-2019.pdf

תכניות חשמל.pdf

תשובות .docx

בירור מכרז פיתוח פארק אלגראנה מעליא (002).docx

הודעה על הארכת מועד הגשה.docx

כתב כמויות עבודות חשמל.pdf

מסמכי מכרז פארק אלגראני 2019 09.doc

תוכניות מכרז.pdf

תכניות ביצוע.pdf

כתב כמויות.pdf