מכרז חיצוני כוח אדם 4/2019 עובד סוציאלי לזקן

תאריך אחרון להגשה:03/12/2019
מספר מכרז:4/2019
 • היקף המשרה: 50%.
 • דירוג ודרגה: דירוג עו"ס (י-ח).

תיאור התפקיד:

 • מטפל/ת בלקוחות זקנים במטרה לשפר תיפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י יעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפניה ולמוסדות ושירותים רלוונטיים עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לש"ח.
 • מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה ( שלוחה).
 • משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תוכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 • מקיים מפגשים ושיחות עם הזקנים לצורך איתור וטיפול.
 • מקיים קשר עם הזקנים במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
 • נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה, ומציגם לפני הממונים עליו. מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך -מקצועיים ומתנדבים (לאחר שקיבל הכשרה מתאימה לכך).
 • מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה, מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
 • מנהל רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
 • משתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו.
 • מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
 • חבר פעיל בצוות השכונתי או במדור לזקן, כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות או במדור, ושותף באחריות הכוללת לאוכלוסייה.

דרישות המשרה:

 1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

מסלול הקידום:

 • דרגה התחלתית: רמה י' בדרוג העו"ס.
 • לאחר שהייה של שנה קידום לרמה ט'.
 • לאחר שהייה של שנתיים: קידום לרמה ח'.
על המועמד/ת לצרף קורות חיים והמסמכים הרלבנטים המעידים על עמידה בתנאים של דרישות המשרה, וכן למלא ולחתום את טופס שאלון המועמד המצורף.

מועד אחרון להגשת המועמדות:

יום ג' 3/12/2019 שעה 15:00 לידי מר מאגד מוראני אחראי כו"א במועצה מקומית מעיליא בבניין המועצה.

בכב' רב
חאתם עראף – ראש מ.מ. מעיליא