מכרז מגרש כדורגל סינטטי 2.2018

תאריך אחרון להגשה:17/04/2018
מספר מכרז:2.2018
קישור לקובץ:תיק מוצר דשא סינטטי לקהילה

​מועצה מקומית מעיליא (להלן: המועצה) מזמינה בזאת  קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות תכנון מפורט של מגרש דשא סינטטי לקהילה "שחבק" במעיליא, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו ובהתאם לתיק מוצר של המועצה להסדר ההימורים בספורט, אשר ייקראו להלן: "העבודות".

רשאים להשתתף במכרז 

מהנדסי רשוי ו/או אדריכלי רשוי שיש בידיהם הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות תכנון בעבודות כמפורט לעיל.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו:

 1. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור בתוקף
 2. תעודת מהנדס רשוי ו/או אדריכל רשוי.
 3. הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות של המכרז בצירוף המלצות.
 4. אישור על ביטוח אחריות מקצועית בתוקף.
 5. פרופיל של המשרד לרבות שמות אנשי הצוות.
 6. טופס ההצעה ממולא וחתום לרבות חותמת.
 7. חוזה חתום לרבות חותמת  לפי הנוסח המצר"ב  למכרז.

רכישת המכרז: 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 23/03/2018   כנגד תשלום סך של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בימים ב' עד ו' בין השעות 8:30 עד 15:00 טלפון 04-9975333. את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה.
מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל הינה תנאי להגשת ההצעה.

עיון בתנאי המכרז בטרם רכישתו:

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו  www.mielya.muni.il . אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האיטרנט.

מפגש / סיור של  מציעים ושאלות הבהרה:

 • מפגש מציעים  שהינו רשות ייערך ביום ד' בתאריך 28/03/2018 בשעה 11:00 תחילת הישיבה בבנייני המועצה ולאחר מכן באתר העבודות.
 • ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בנוגע למכרז עד ליום 10/04/2018  למהנדס המועצה מר קיסר פראן באמצעות מייל  caiserfarran.eng@gmail.com טלפון נייד 052-2414851 ו/או למנהל מחלקת הנדסה במועצה מר סאמר ג'ובראן באמצעות מייל samirj11@walla.com, טל' נייד: 050-3892662
 • באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.
 • תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

מועד אחרון להגשת ההצעות:

את ההצעות, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד כרוך ובמעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 2/2018" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 17/04/2018  שעה 15:00, לתיבת  המכרזים שבמועצה (אין לשלוח בדואר).

כללי:

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כאשר אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יהיו:

 1. המחיר המוצע: 50%
 2. התרשמות הוועדה המקצועית מיכולות המציע וניסיונו מסוג העבודות  50%.

הערה:

תנאי המכרז המחייבים הם לפי מסמכי המכרז כאשר במקרה של סתירה בין פרסום זה לבין מסמכי המכרז, מסמכי המכרז גוברים.

מסמכי המכרז:

 
בכב' רב

חאתם עראף –ראש המועצה