קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות פתיחת סתימות במערכת הביוב והניקוז ושטיפה שלהם

תאריך אחרון להגשה:04/02/2020
מספר מכרז:1/2020
קישור לקובץ:הסכם מעודכן מכרז פומבי 1-2020 פתיחת סתימות

​מועצה מקומית מעיליא ( להלן : המועצה ) מזמינה בזאת  קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות פתיחת סתימות במערכת הביוב והניקוז , וכן לשטיפת קווי ביוב וניקוז .

רשאים להשתתף במכרז

בעלי ניסיון בביצוע עבודות דומות שיש ברשותם  הציוד המתאים לביצוע העבודות .
על מגיש ההצעה לצרף להצעתו :

  1. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור בתוקף
  2. הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות של המכרז בצירוף המלצות .
  3. אישור על ביטוח אחריות מקצועית בתוקף .
  4. טופס ההצעה ממולא וחתום לרבות חותמת .
  5. חוזה חתום לרבות חותמת  לפי הנוסח המצר"ב  למכרז .
  6. ערבות מכרז בנקאית על סך 5,000 ₪  בתוקף עד תאריך 18/05/2020 ז.קבלה על רכישת המכרז בסך 1,000 ₪ .

מועד אחרון להגשת ההצעות :

את ההצעות , בהתאם לתנאי המכרז , יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם : מכרז פומבי מס' 1/2020   במסירה ידנית עד ליום ב'  17/02/2020 שעה15:00  . לתיבת  המכרזים שבמועצה (  אין לשלוח בדואר ) .
כללי  :  המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .

הערה : תנאי המכרז המחייבים הם לפי מסמכי המכרז כאשר במקרה של סתירה בין פרסום זה לבין מסמכי המכרז , מסמכי המכרז גוברים .

דמי רכישת המכרז הם בסך 1000 ₪ שלא יוחזרו.