מכרז פומבי 02/2020 לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית

תאריך אחרון להגשה:16/04/2020
מספר מכרז:02/2020
קישור לקובץ:נוסח פרסום המכרז
 1. מועצה מקומית מעיליא מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות לאיסוף פסולת גזם וגושית משטח השיפוט של המועצה המקומית מעיליא (להלן – "המועצה" ו/או "המכרז", בהתאמה).
 2. עקב מצב החירום במשק את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות - אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו, ניתן להוריד מאתר המועצה שכתובתו www.mielya.muni.il
 3. עקב מצב החירום נקבע מועד להגשת ההצעות ביום 16.04.2020 בין השעות 09:00 עד שעה 14:00.
  ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו)  תוגש בתוך מעטפה סגורה, ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על-ידי המציע ההצעה תשולשל לתיבת המכרזים בבניין המועצה.

  הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 4. תנאי סף להשתתפות במכרז
  רשאים להשתתף במכרז, העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים המצטברים המפורטים להלן :
  1. מציע אשר רכש וצירף קבלה על רכישת מסמכי המכרז בסך 2,000 ₪ . עקב מצב החירום ניתן לשלם טלפונית בכ"א או בהעברה בנקאית לחשבון מועצה מקומית מעיליא בבנק 17 (מרכנתיל) סניף 625 מעיליא חשבון מס' 600229 או במזומן במועד ההגשה ולצרף את אישור התשלום.
  2. מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית שהוצאה בסכום של 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים), אשר תהיה בתוקף עד לתאריך 16/07/2020
  3. על המציע לצרף להצעתו את התמורה שהוא מציע עבור ביצוע העבודות על פי נספח מצר"ב .
  4. מציע בעל ניסיון של שלוש שנים, לפחות, במהלך חמש השנים האחרונות באיסוף ופינוי של פסולת גזם וגושית, באמצעות משאיות דחס ומנוף וזאת מרשות מקומית אחת לפחות אשר מספר תושביה לא יפחת מ- 3,000 תושבים. יש לצרף הוכחות והמלצות בכתב .
  5. על המציע לצרף אישורים בתוקף של ניהול ספרים , ניכוי מס במקור וכן אישור עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
  6. מציע אשר בבעלותו ו/או ברשותו , לפחות , כלי הרכב המפורטים להלן: משאית מנוף לפינוי פסולת במשקל של 14.99 טון בעלת קיבולת מינימאלית של 24 קוב אשר שנת ייצורה החל משנת 2012 ואילך .

   יש לצרף רישיונות של כלי הרכב הנ"ל וכן אישורי ביטוח בתוקף .

 5. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה באמצעות פנייה בכתב בלבד למר סלימאן סבית ממחלקת תברואה מעיליא דוא"ל : sleman@mielya.muni.il
 6. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע.
בכבוד רב,
חאתם עראף
ראש מועצה מקומית מעיליא


תנאי סף להשתתפות במכרז 2020.pdf

חוזה פינוי גזם מכרז 02.2020.pdf

נספח הצעת מחיר 2020.pdf