פניה לקבלת הצעות בפטור ממכרז להתקשרות במיקור חוץ למתן שירותי יעוץ הנדסי בתחום ה GIS, פיקוח וניהול פרויקטים

תאריך אחרון להגשה:05/08/2020
קישור לקובץ:פניה לקבלת הצעות בפטור ממכרז להתקשרות במיקור חוץ למתן שירותי יעוץ הנדסי בתחום ה GIS, פיקוח וניהול פרויקטים
המועצה המקומית מעיליא פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות, בפטור ממכרז, להתקשרות במיקור חוץ לקבלת שירותי ייעוץ הנדסי בתחום תכנון, ניהול פיקוח על ביצוע סקר ארנונה מבוסס GIS, תכנון ניהול ופיקוח על פרויקט מספור הבתים והרחובות בישוב.

תנאי הסף הנדרשים מהמציעים:

  • תאגיד או יחיד תושב ישראל.
  • רשום כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף.
  • ברשותו אישור בתוקף מרשויות המס על ניהול פנקסי חשבונות כדין.
  • מעסיק מודד מוסמך אחד לפחות שיכהן כראש הצוות, בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בהקמת וניהול מערכות GIS בשתי רשויות מקומיות לפחות. להוכחת עמידה בתנאי זה המציע יצרף להצעה אישורים מרשויות מקומיות המאשרות את תקופת ומהות ההתקשרות.
  • מעסיק 2 עובדים מלבד המודד בעלי השכלה וידע וניסיון של 3 שנים בהקמת ותפעול מערכות GIS לרבות אפיון והכנת שכבות ויישומים. יש לצרף קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים בדבר ידע וניסיון העובדים.
  • הכין ב 10 השנים האחרונות מכרז אחד לפחות בעניין מספור בתים לרבות ליווי רשויות מקומיות בתהליך הענקת שמות רחובות ומספור בתים. המציע יצרף אישורים מרשויות מקומיות המפרטות את מהות ההתקשרות ותקופת הביצוע.
ניתן לעיין בחוברת ההצעה במשרדי המועצה או באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו www.mielya.muni.il

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה על גבי מסמכי ההצעה ובצירוף המסמכים הנדרשים עד ליום ד'
05/08/2020 בשעה 12:00 לתיבת ההצעות במחלקת הרכש.

בכבוד רב,
חאתם עראף
ראש המועצה