מכרז פומבי 1/2021 למפעיל ציוד כבד/צמ"ה

תאריך אחרון להגשה:06/05/2021
מספר מכרז:1/2021
קישור לקובץ:נוסח מכרז לפרסום.docx

מועצה מקומית מעיליא מזמינה בזאת קבלת הצעות למפעיל ציוד כבד/צמ"ה

תיאור השירותים : 

הפעלת ציוד כבד/צמ"ה עד  4 ימים בשבוע בהיקף 8 שעות ביום ואפשרות להוספת שעות ו/או ימים נוספים לפי הצורך למניעת סכנה מיידית או הסרת מפגעים.

תקופת החוזה : 

שנתיים  עם אפשרות להארכה החוזה באותם תנאים לעוד שלוש שנים נוספות , כל שנה בנפרד בהודעה בכתב מראש 30 יום לפני תום כל תקופה.

תנאי סף להשתתפות במכרז :

  1. מעל גיל 24 .
  2. רישיון מכונה ניידת – חובה, לפחות 3 שנים.
  3. רישיון טרקטור – חובה, לפחות 3 שנים.
  4. שלוש שנים ניסיון לפחות בהפעלת מחפרון ובובקט.
  5. השכלה תיכונית של 10 שנות לימוד לפחות.
  6. אישור ניהול ספרים ( ניתן להמציא אחרי הזכייה במכרז אולם לפני תחילת העבודה ולא יאוחר מ-30 יום מיום ההכרזה על הזוכה)


דרישות התפקיד: 

התמדה, כושר נכונות לעבודה מאומצת וגמישות בשעות עבודה בלתי שגרתיות,עבודה בחגים וימי שבת וראשון לפי הצורך.

התמורה :

מחיר מקסימלי ליום עבודה של 8 שעות כולל מע"מ :   700 ₪ ועל המציע להציע הנחה באחוזים מהמחיר המקסימלי הנ"ל.

את מסמכי המכרז יש להוריד מאתר המועצה www.mielya.muni.il


יש לצרף קו"ח בצירוף תעודות ו/או המלצות ואישור ניהול ספרים (אישור ניהול ספרים ניתן להמציא לאחר הזכייה אולם לפני תחילת ביצוע העבודות ולא יאוחר מ-30 יום לפני  ) וכן חוזה חתום בנוסח המצורף והצעה חתומה.

יש להגיש את ההצעות ידנית במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של המועצה עד ליום ה' 06/05/2021 שעה 15:00.


המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

בברכה
חאתם עראף
ראש המועצה המקומית


הצעה .pdf 

הסכם הפעלת ציוד כבד.pdf