מכרז פומבי 2/2021 קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות ביוב בשכונה הדרומית

תאריך אחרון להגשה:27/04/2021
מספר מכרז:2/2021
קישור לקובץ:נוסח מכרז לעיתון.pdf

מועצה מקומית מעיליא ( להלן : המועצה ) מזמינה בזאת  קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות ביוב בשכונה דרום מערבית

, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו ובהתאם לתכניות מצורפות , אשר ייקראו להלן : "  העבודות  " .

רשאים להשתתף במכרז  קבלן רשום בענף הביוב,ניקוז ומים  ( סימול 260 )בסיווג המתאים ,שיש בידיהם הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות דומות.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו :

א. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור בתוקף ב. תעודת קבלן רשום סימול 260 בסווג המתאים בתוקף. ג. הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות של המכרז בצירוף המלצות ד. ערבות בנקאית בסכום 5,000 ₪ בתוקף 28/07/2021. ז. מסמכי המכרז חתומים .

רכישת המכרז :

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 20/04/2021   כנגד תשלום סך של 600₪ ( שלא יוחזרו ) במשרדי המועצה בימים ב' עד ו' בין השעות 8:30 עד 15:00 טלפון 04-9975333 . את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה .

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה . מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל הינה תנאי להגשת ההצעה .

עיון בתנאי המכרז בטרם רכישתו : 

 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו  www.mielya.muni.il  . אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האיטרנט .

מפגש / סיור של  מציעים ושאלות הבהרה : 

מפגש מציעים  שהינו חובה  ייערך ביום ג  בתאריך 20/04/2021 בשעה 11:00 תחילת הישיבה בבנייני המועצה ולאחר מכן באתר העבודות . ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בנוגע למכרז עד ליום 23/04/2021  למהנדס המועצה מר קיסר פראן באמצעות מייל  caiser@mielya.muni.il   טלפון נייד 052-2414851 באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד . תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות .

מועד אחרון להגשת ההצעות :  

את ההצעות , בהתאם לתנאי המכרז , יש למסור בעותק אחד כרוך ובמעטפה סגורה עליה יירשם : מכרז פומבי מס' 04/2020 בלבד , במסירה ידנית עד ליום 27/04/2021  שעה15:00  . לתיבת  המכרזים שבמועצה (  אין לשלוח בדואר ) .

כללי 

 המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .

הערה :

תנאי המכרז המחייבים הם לפי מסמכי המכרז כאשר במקרה של סתירה בין פרסום זה לבין מסמכי המכרז , מסמכי המכרז גוברים .

בכבוד רב

 חאתם עראף –ראש המועצה 


2322-01 תכנון כללי לביצוע 28-01-2021-2322-01 biob meelya.pdf

כתב כמויות ומכרז.pdf