פנייה לקבלת הצעות בפטור ממכרז מס' 01/2021

תאריך אחרון להגשה:25/05/2021
מספר מכרז:01/2021
קישור לקובץ:נוסח פרסום פניה בפטור ממכרז

מועצה מקומית מעיליא  (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות ניהול תכנון   בהתאם להחלטת ממשלה 922, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – "השירותים".

 

רשאים להשתתף בפנייה, משרדים המתמחים  במתן שירותי  ניהול תכנון הרשומים במאגר משרד השיכון,  ואשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

 

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי הפנייה, יש למסור בעותק אחד כרוך, במעטפה סגורה עליה יירשם: "פנייה לקבלת הצעות בפטור ממכרז  מס' 01/2021 " בלבד, במסירה ידנית עד ליום 25/05/2021   בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

ניתן לרכוש את המסמכים ממשרדי המועצה (אין להוריד מאתר המועצה) החל מתאריך 04/05/2021 כנגד תשלום בסך 750 ₪ שלא מוחזרים. ניתן לעיין בתנאים באתר המועצה www.mielya.muni.il

שאלות הבהרה:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרזעד ליום 13/05/2021 שעה 12:00 למהנדס המועצה, באמצעות מייל: caiser@mielya.muni.il   טלפון: 0522414851 באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תפורסמנה באתר המועצה  www.mielya.muni.il בהמשך למסמכי המכרזהמפורסמים באתר המועצה עד תאריך  18/05/2021 שעה 14:00 .

הבהרות:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד.


ראש המועצה

חאתם עראף


מכרז מעודכן שירותי ניהול תכנון סופי לפרסום.pdf

תשובות לשאלות הבהרה בפנייה לקבלת הצעות בפטור ממכרז 01-2021.pdf