הליך פומבי 01/2021 למינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה

תאריך אחרון להגשה:27/05/2021
מספר מכרז:01/2021
קישור לקובץ:פניה פומבית להגשת מועמדות לתפקיד יועמש חיצוני.pdf

המועצה המקומית מעליא מזמינה בזה את ציבור עורכי הדין להציע הצעות מחיר לתפקיד היועץ המשפטי הקבוע של המועצה שייבחר בהתאם להוראות נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 02/2014 .

היקף העבודה המשוער :

היקף העבודה המשוער של תפקיד היועץ המשפטי עומד על 110 שעות חודשיות מתוכם לפחות 3 ימי עבודה שבועיים ברשות לצורך עבודה שוטפת, וכן השתתפות בישיבות המועצה וועדותיה. בנוסף יידרש היועץ המשפטי לבצע כל משימה ו/או כל עבודה שתוטל עליו במסגרת תפקידו שלהלן .

תיאור כללי של התפקיד :

התפקיד יכלול ייעוץ משפטי למועצת הרשת המקומית ולועדותיה, לראש הרשות, לסגן ראש הרשות שלו הואצלו סמכויות לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם ) התשל"ה 1975 ולעובדי הרשות, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות, וכן לחברי המועצה בסייגים שונים לרבות טיפול בהליכי תביעה ואכיפה, ייצוג בהליכים מנהליים, אזרחיים, הליכי ערר וכיו"ב, כמפורט במסמכי המכרז המלאים.

כן יכלול התפקיד ייצוג משפטי בערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות .

התמורה:

  1. שכר הטרחה הכולל לחודש (ריטיינר) המוצע שקבעה המועצה הינו 14,500 ₪ בתוספת מע"מ (להלן: "התמורה"). למציע ניתנת האפשרות לתת הנחה/תוספת באחוזים על הסכום הנ"ל, בשיעורים של עד עשרים אחוזים.

התמורה כוללת את כל השירותים המפורטים במסמכים הנלווים, למעט ייצוג משפטי בבתי משפט בעיניינים מיוחדים, בגינן יהיה עורך הדין זכאי לשכר טרחה נפרד לפי 200 ₪  בתוספת מע"מ לשעה.

היועץ המשפטי לא יקבל כל תמורה מצדדים שלישיים, ולא תיגזר מהתוצאה של סיום הליך או העבודה המשפטית .

אופן הגשת ההצעה :

הצעת מועמדות יש להגיש עד ליום חמישי 27/05/2021 בשעה 14:00 ,  על גבי טופס "הגשת מועמדות לתפקיד יועץ משפטי למועצה במיקור חוץ" אותו ניתן להוריד עם תנאי המכרז והמסמכים הנלווים מאתר המועצה www.mielya.muni.il , יש לשלם תמורת המסמכים במחלקת הגביה סך של 500 ₪ ולצרף את הקבלה למסמכי ההצעה.


הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני.pdf