מכרז פומבי 5/2018

תאריך אחרון להגשה:15/05/2018
מספר מכרז:5/2018
קישור לקובץ:קבצי מכרז 5-2018
מועצה מקומית מעיליא (להלן: המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות שדרוג ותיקון כבישים פנימיים, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו ובהתאם לתכניות המצורפות, אשר ייקראו להלן: "העבודות".

רשאים להשתתף במכרז

קבלן רשום בענף כבישים ג-200 בסיווג המתאים, שיש בידיהם הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות דומות.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו: 

 1. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור בתוקף
 2. תעודת קבלן רשום ג-200 בסווג המתאים ובתוקף.
 3. הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות של המכרז בצירוף המלצות
 4. ערבות מכרז בנקאית בסכום כולל של  40,000 ₪ בתוקף עד 15/08/2018
 5. מסמכי המכרז חתומים.

רכישת המכרז: 

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ה' 03/05/2018 כנגד תשלום סך של 1,500 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בימים ב' עד ו' בין השעות 8:30 עד 15:00 
 • טלפון 04-9975333. 
 • את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה.
 • מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה.
 • מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל הינה תנאי להגשת ההצעה.

עיון בתנאי המכרז בטרם רכישתו: 

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו  www.mielya.muni.il. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האיטרנט.

מפגש / סיור של  מציעים ושאלות הבהרה: 

 • מפגש מציעים שהינו חובה ייערך ביום ה' בתאריך 03/05/2018 בשעה 11:00 תחילת הישיבה בבנייני המועצה ולאחר מכן באתר העבודות. 
 • ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בנוגע למכרז עד ליום 03/05/2018 למהנדס המועצה מר קיסר פראן באמצעות מייל  caiserfarran.eng@gmail.com טלפון נייד 052-2414851 ו/או למנהל מחלקת הנדסה במועצה מר סאמר ג'ובראן באמצעות מייל samirj11@walla.com טל' נייד 050-3892662 
 • באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. 
 • תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

מועד אחרון להגשת ההצעות:

את ההצעות, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד כרוך ובמעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז פומבי מס' 5/2018 " בלבד, במסירה ידנית עד ליום ג' 15/05/2018  שעה 15:00. לתיבת  המכרזים שבמועצה (אין לשלוח בדואר).

כללי: 

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.

הערה: 

תנאי המכרז המחייבים הם לפי מסמכי המכרז כאשר במקרה של סתירה בין פרסום זה לבין מסמכי המכרז, מסמכי המכרז גוברים.

בכב' רב
חאתם עראף –ראש המועצה