שדרוג ושיפוץ בית ספר יסודי במעיליא

תאריך אחרון להגשה:05/06/2018
מספר מכרז:06/2018
קישור לקובץ:מפרט וחוזה
מועצה מקומית מעיליא (להלן: המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות שדרוג ושיפוץ בבית ספר יסודי במעיליא, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו ובהתאם לתכניות המצורפות, אשר ייקראו להלן: "העבודות".
רשאים להשתתף במכרז  קבלן רשום בענף בניה ושיפוצים  ג-100  בסיווג המתאים, שיש בידיהם הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות דומות.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו:

 1. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור בתוקף
 2. תעודת קבלן רשום בענף בניה ושיפוצים ג-100 בסווג המתאים ובתוקף.
 3. הוכחות על ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות של המכרז בצירוף המלצות
 4. ערבות מכרז בנקאית בסכום כולל של  30,000 ₪ בתוקף עד 15/09/2018.
 5. מסמכי המכרז חתומים.

רכישת המכרז: 

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ה' 22/05/2018 כנגד תשלום סך של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בימים ב' עד ו' בין השעות 8:30 עד 15:00 טלפון 04-9975333. 
 • את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה.
 • מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה. 
 • מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל הינה תנאי להגשת ההצעה.

עיון בתנאי המכרז בטרם רכישתו: 

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו www.mielya.muni.il
אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האיטרנט.

מפגש /סיור של מציעים ושאלות הבהרה: 

 • מפגש מציעים ייערך ביום ג בתאריך 22/05/2018 בשעה 11:00 תחילת הישיבה בבנייני המועצה ולאחר מכן באתר העבודות. 
 • ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בנוגע למכרז עד ליום 03/06/2018 למהנדס המועצה מר קיסר פראן באמצעות מייל  caiserfarran.eng@gmail.com  טלפון נייד 052-2414851 ו/או למנהל מחלקת הנדסה במועצה מר סאמר ג'ובראן באמצעות מייל samirj11@walla.com  טל' נייד 050-3892662 
 • באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.
 • תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 

את ההצעות, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד כרוך ובמעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 06/2018" בלבד, במסירה ידנית עד ליום ג' 05/06/2018 שעה 15:00. לתיבת המכרזים שבמועצה (אין לשלוח בדואר).

כללי: 

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.

הערה: 

תנאי המכרז המחייבים הם לפי מסמכי המכרז כאשר במקרה של סתירה בין פרסום זה לבין מסמכי המכרז, מסמכי המכרז גוברים.
בכב' רב
חאתם עראף –ראש המועצה

מסמכים רלוונטיים: